Centro strategija

                 Centro vizija
 
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras – patrauklus, modernus ir nuolat atsinaujinantis profesinio mokymo centras, teikiantis kokybiškas profesinio mokymo paslaugas.
 
Centro misija
 
Teikti vidurinį išsilavinimą, vykdyti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, perkvalifikavimą ir kvalifikacijos tobulinimą. Sudaryti tinkamas sąlygas jaunimui įgyti profesinę kvalifikaciją, ugdyti atsakingas, mokančias bendradarbiauti asmenybes, užtikrinti greitą prisitaikymą prie šalies ir tarptautinės darbo rinkos poreikių. Aprūpinti mokymo ir mokymosi procesą pažangiomis technologijomis bendradarbiaujant su verslo pasaulio atstovais, aktyviai dalyvaujant ESF projektuose bei plėtojant mokamų paslaugų pasiūlą.
 
___________________________________________________________________________________________________
 
 
Strateginis tikslas
 
Užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą ir kokybę,
rengiant aukštos kvalifikacijos darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus.
 
___________________________________________________________________________________________________
 
Tikslai:
 
1. Užtikrinti kvalifikuotų darbuotojų rengimą, perkvalifikavimą bei kvalifikacijos tobulinimą, tenkinant darbo rinkos poreikius.
 
2. Kuriant patrauklią mokymo(-si) aplinką, padedančią užtikrinti kokybišką ugdymą, moderniųjų technologijų panaudojimą bei profesinių  kompetencijų ugdymą, sudaryti įvairių poreikių asmenims tinkamas socialines ir edukacines sąlygas.
 
3. Siekiant stiprinti profesinio mokymo patrauklumą, plėtoti viešuosius ryšius.
 
4. Užtikrinti personalo profesinį meistriškumą ir kūrybiškumą, atsakomybę už darbo rezultatus.
 
 
PRITARTA
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos kanclerio 
2014 m. balandžio 10 d. 
potvarkiu Nr. P-106