Istorija

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras įkurtas 2004 metų liepos 1 dieną, reorganizavus sujungimo būdu Vilniaus 1–ąją politechnikos, Vilniaus 2–ąją politechnikos, Vilniaus 3–ąją politechnikos bei Vilniaus radioelektronikos ir tiksliosios mechanikos mokyklas. Centras įkurtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK – 439 „Dėl Vilniaus 1 – osios politechnikos, Vilniaus 2 –osios politechnikos, Vilniaus 3 –osios politechnikos bei Vilniaus radioelektronikos ir tiksliosios mechanikos mokyklų reorganizavimo“.

 

VILNIAUS 1 –OJI POLITECHNIKOS MOKYKLA (V1PM)

Mokykla įkurta 1944 m. spalio 7 d. ir pavadinta Vilniaus dailiųjų amatų mokykla.

Pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Leonas Noreika. Pradėti rengti siuvėjai, rūbų modeliuotojai, ornamentų tinkuotojai. Mokėsi 100 mokinių.

1946 m. mokykla reorganizuojama į Vilniaus 5–tąją amatų mokyklą, o nuo 1950 m. į Vilniaus 7–tąją amatų mokyklą. Įgyvendinamos tekintojų, stalių, frezuotojų, elektrikų, radijo surinkėjų profesijos.

1963 m. mokykla pavadinama Vilniaus 21–ąja profesine technikos mokykla. Didinamas mokinių skaičius iki 500. Plečiamas profesijų pasirinkimas radijo ir elektromontažo srityse. Įsteigiamas vakarinio mokymo skyrius, kuriame įmonių darbininkai kėlė kvalifikaciją.

1966 m. keičiamas pavadinimas į Vilniaus 21–ąją technikos mokyklą. Priimami mokiniai tik su viduriniu išsilavinimu. Plečiamas specialybių spektras: papildomai pradedami rengti pašto ir telegrafo agentai, kabelių lituotojai.

1970 m. mokykla tapo viena didžiausių Lietuvoje: joje buvo 1000 mokinių, papildomai pradėtos rengti sekretorių–stenografių, braižytojų, poligrafijos pramonės specialybės. Buvo įkurti 4 mokyklos filialai Vilniuje ir 1 filialas Kaune. Įkuriama prie mokyklos spaustuvė. Pastatomas 195 vietų mokinių bendrabutis.

Nuo 1990 m. mokykla pavadinta Vilniaus 1 –ąja politechnikos mokykla. Atsiradus rinkos ekonomikai, mokykla radikaliai atsisakė nepopuliarių profesijų, sumažėjo ir mokinių skaičius iki 600 dieniniame ir 200 suaugusiųjų mokymo skyriuje. Pradėtos rengti tradicinio verslo, paslaugų ir kelios šalies ūkiui reikalingos pramoninio profilio specialybės. Pradėtos rengti Lietuvos ūkiui 6 naujos specialybės: remiant PHARE profesinio mokymo reformos programos 1997 metais pradėta rengti Tekstų rinkėjo ir maketuotojo specialybė; nuo 1996 m. remiant Vokietijos Transform programos ekspertų iš pagrindų atnaujintas sekretoriaus specialybės turinys, orientuotas į eurostandartų įvedimą raštvedyboje ir verslo korespondencijoje; pradėta rengti sekretorius-referentus, biuro komersantus, reklamos komersantus, o vėliau ir elektroninio verslo organizatorius.

Nuo 2004 metų liepos 1 d. mokykla reorganizuota į Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Administravimo ir paslaugų skyrių.

 

VILNIAUS 2–OJI POLITECHNIKOS MOKYKLA (V2PM)

1951 m. Vilniuje, Olandų g. 12, įsteigta Žemės ūkio mechanizacijos mokykla, kuriai vadovavo direktorius V. Polusuchin.

1953 m. mokykla pervardinta į Žemės ūkio mechanizacijos mokyklą Nr. 3.

1956 m. jai skirti buvę Sluškų rūmai, esantys Vilniuje, Kosciuškos g. 10. Po pastatų rekonstrukcijos ir pritaikymo mokymo tikslams, mokykla į juos persikėlė 1960 m. spalio mėn. Tada ji vadinosi Amatų mokykla Nr. 18.

1960 m. gruodį mokykla reorganizuota į miesto profesinę technikos mokyklą, 1969 m. – į vidurinę miesto profesinę technikos mokyklą Nr. 25, 1984 m. – į vidurinę profesinę technikos mokyklą Nr. 25.

Nuo 1988 m. mokyklos pavadinimas pakeistas į Vilniaus 4–ąją profesinę technikos mokyklą, nuo 1990 m. pavadinta Vilniaus 2–ąja politechnikos mokykla.

Nuo 2004 m. liepos 1 d. mokykla reorganizuota į Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Energetikos ir mechatronikos skyrių.

 

VILNIAUS 3–OJI POLITECHNIKOS MOKYKLA (V3PM)

1962 m. birželio 25 d. įkurta 15-oji miesto profesinė technikos mokykla. Pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Dmitrijus Merkulovas. Gamyklos „Neris“ patalpose naujai įkurtoje mokykloje buvo rengiama 100 universalių tekintojų, 85 suvirintojai elektra ir dujomis, 100 šaltkalvių remontininkų ir 50 šaltkalvių įrankininkų.

1976 m. direktorių Dmitrijų Merkulovą pakeitė Petras Jurėnas, kuris 1984 m. mokyklos vairą perdavė Algimantui Vainiui. Tuo metu mokykla išsiplėtė, buvo įkurtas susivienijimas „Praktika“, kuriame buvo gaminamos stalinės gręžimo staklės NS-12a.

1984 m. Naujosios Vilnios pakraštyje buvo pastatytas didelis, erdvus pastatas, į kurį persikėlė mokykla, o jai nuo 1984 m. iki 1986 m. vadovavo Danielas Goldbergas.

1986 m. mokyklai pradėjo vadovauti direktorius Nikolaj Gurinovič. Tuo metu prasidėjo mokyklų reformų metas.

1989 m. nutarta likviduoti Vilniaus 14-ąją PTM (tokį pavadinimą mokykla turėjo nepilnus metus) ir jos bazėje įsteigti Vilniaus technikos mokyklą, suteikiant jai specialios vidurinės bei profesinės technikos mokyklos statusą. Tačiau ir technikos mokykla gyvavo tik vienerius metus.

1990 m. rugpjūčio 31d. mokykla tapo Vilniaus 3-ąja politechnikos mokykla.

1992 m. gegužės 5 d., po pusės metų paieškų (tą laikotarpį mokyklai vadovavo laikinai einantis direktoriaus pareigas Valentin Skinder), mokyklos direktoriumi paskirtas Vincentas Klemka.

1993 m. pradėti rengti automobilių kėbulų remonto specialistai. Tuo pat metu pradėti rengti ir staliai. Iškilo poreikis ugdyti ir kvalifikuotus komercinio profilio specialistus. 1993 m. mokykla dalyvavo tarptautiniame Lietuvos-Vokietijos projekte „Pagalba Rytų Europos šalims švietimo srityje“. Projekto rezultatai - mokykloje pradėti rengti įmonių komersantai. Įmonių komersantų specialybės populiarumas paskatino 1999 m. įkurti dar vieną komercinę specialybę – automobilių komersantų specialybę.

Nuo 2004 m. skyriuje pradėti rengti tarptautinių pervežimų vairuotojai ekspeditoriai.

Nuo 2004 m. liepos 1 d. mokykla reorganizuota į Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Transporto ir verslo skyrių.

 

VILNIAUS RADIOELEKTRONIKOS IR TIKSLIOSIOS MECHANIKOS MOKYKLA

Mokykla įkurta 1965 m. liepos 15d. ir pavadinta Vilniaus profesine technikos mokykla Nr.35. Mokyklos tikslas – rengti kvalifikuotus darbininkus Lietuvos valstybinei prietaisų gamyklai Vilma, įmonėms Vingis bei Sigma ir Čekijos Respublikos firmai Tesla. Pirmasis mokyklos direktorius buvo J. Verbliugevičius.

1968 m. mokyklos pavadinimas pakeistas į Vilniaus profesinę technikos mokyklą Nr.12. Ruošiami tekintojai, frezuotojai, šaltkalviai surinkėjai.

1988 m. mokykla reorganizuojama į Vilniaus radioelektronikos ir tiksliosios mechanikos profesinę technikos mokyklą.

1989 m. spalio 15 d. mokykla buvo perduota Lietuvos gamybinio susivienijimo Vilma struktūrai. Mokyklos vakariniame skyriuje kvalifikaciją kėlė gamybinio susivienijimo Vilma darbininkai.

1990 m. rugsėjo 17 d. mokyklos pavadinimas pakeistas į Vilniaus radioelektronikos ir tiksliosios mechanikos mokyklą.

Nuo 1993 m. sausio 5 d. mokykla pavaldi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai. Atsižvelgiant į rinkos poreikius parengta kompiuterinės įrangos derintojo mokymo programa. Norinčių mokytis skaičius padidėjo iki 312. Iki 1995 m. mokykla parengė 4934 kvalifikuotus darbininkus ir perkvalifikavo 1778 darbininkus.

Nuo 2004 m. liepos 1 d. mokykla reorganizuota į Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Radioelektronikos ir tiksliosios mechanikos skyrių.

Nuo 2005 m. lapkričio 1d. skyrius iš Lakūnų g. 3 perkeltas į Administravimo ir paslaugų skyriaus patalpas Pamėnkalnio g. 11.